SZABAD MÉDIA PÁLYÁZAT

 

A Szabad Média Pályázat első kiírására a jelentkezés lezárult, erre a felhívásra pályázatokat benyújtani már nem lehet. 

Az aktuális, második pályázati kiírás itt található.

 

A Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány (a továbbiakban együtt: Mérték és Ökotárs) az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet a magyarországi országos és helyi független média támogatására a sajtószabadság védelme és erősítése érdekében az alábbi feltételek mentén.

KI PÁLYÁZHAT? – TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

Magyarországon működő, elsődleges tevékenységeként
− túlnyomórészt közéleti témákkal foglalkozó, cikkeket, oknyomozásokat, riportokat, vitákat közlő,
− pártatlan, a közbeszédhez minőségi tartalmakkal hozzájáruló,
− legalább egy éve folyamatosan (rendszeresen),
− bármilyen felületen (TV, rádió, nyomtatott újság, hírportál, videó vagy podcast csatorna stb.) megjelenő
országos és helyi független médiumok,
szervezeti formára való tekintet nélkül (pl. kft., alapítvány, egyesület).
Jogi személyiség nélkül működő, de a fenti feltételeknek megfelelő médiumok befogadó szervezeten keresztül pályázhatnak. Ilyen esetben a befogadó szervezetnek kell felelősséget vállalnia a támogatás kezeléséért és szabályszerű felhasználásáért.
Nem pályázhatnak állami vagy önkormányzati fenntartású, illetve pártok és pártalapítványok által finanszírozott médiumok.
A pályázaton magánszemélyek nem indulhatnak!

MIRE LEHET PÁLYÁZNI? – TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázó médium további működését, fejlesztését, jövőbeni fenntartását szolgáló alábbi tevékenységek támogathatók:
1) A médium hosszú távú fenntarthatóságát és pénzügyi stabilitását szolgáló fejlesztések, különösen adománygyűjtő, közösségi finanszírozási programok indítása és továbbfejlesztése.
2) Közösségépítés, a márkaismertség javítását és hűséges fogyasztói bázis kiépítését szolgáló tevékenységek (pl. találkozók szervezése vagy egyéb, az olvasók/nézők/hallgatók körének bővítését célzó tevékenységek), beleértve a médiaműveltség előmozdítását is.
3) A szerkesztőségek közötti együttműködés erősítése, közös tartalomgyártás, közös terjesztés, közös rendezvények tartása.
4) Gyakornoki vagy ösztöndíjprogramok kidolgozása és működtetése házon belül.
5) A médiatartalom fejlesztése és megújítása, beleértve új formátumok kifejlesztését, új sorozat indítását vagy egy nagyobb, költséges oknyomozás lefolytatását.
6) Az újságírók és médiamunkások szakmai fejlődésének és jólétének támogatása: szakmai eseményeken, képzéseken vagy rövidebb időtartamú ösztöndíjas programokon való részvétel, fizetett szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
7) Technikai fejlesztés, beleértve a mindennapi működéshez szükséges hardver és szoftver vásárlását, videó- vagy podcast stúdió felállítását.
8) Adatbázisok vásárlása, előfizetés újságírással kapcsolatos eszközökre, szolgáltatásokra.
9) A működéshez feltétlen szükséges jogi és adminisztratív eljárásokhoz, az információhoz való hozzáféréshez kapcsolódó jogi vagy igazgatási költségek fedezése.

MEDDIG LEHET PÁLYÁZNI?

A felhívás legkésőbb 2024. augusztus 31-ig (vagy a rendelkezésre álló forrás teljes felhasználásáig) nyitva áll, pályázatot több körben lehet benyújtani:
1) Első beadás: 2023. november 15-ig (du. 2 óráig) valamennyi fent megjelölt témakörben lehet pályázni, legfeljebb 10 hónap időtartamú tevékenységek megvalósítására. A november 15-ig benyújtott pályázatok értékelése várhatóan az év végéig tart, a támogatott médiumokkal a szerződéskötés 2024. januárjában történik meg.
2) Második beadás: 2024. február 15-ig a fenti 5-9. pontban megjelölt témakörökben lehet pályázni, legfeljebb 6 hónap időtartamú tevékenységek megvalósítására. A február 15-ig benyújtott pályázatok értékelése várhatóan 2023. március végén zárul.
3) Harmadik beadás: 2024 február 15. után már csak a fenti 7-9. pontokban megjelölt témakörökben lehet pályázatot benyújtani.
Valamennyi (bármely támogatási körben) támogatott projektet 2024. október 31-ig le kell zárni, ezen túli hosszabbításra nincs lehetőség.
Egy médium egy körben egy pályázatot nyújthat be, de a későbbi körökben újra pályázhat.

MEKKORA TÁMOGATÁSRA LEHET PÁLYÁZNI – A PROJEKTEK NAGYSÁGA

Jelen pályázati felhíváson az egy projektre elnyerhető összeg legalább 1 800 000 Ft, legfeljebb 10 050 000 Ft. Önrész biztosítása nem kötelező.
A támogatásra rendelkezésre álló teljes keretösszeg kb. 160 millió Ft (447 950 USD), amiből várhatóan 15-40 projekt kaphat támogatást.

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?

A pályázatokat az e célt szolgáló online űrlapon (Google Forms) kell benyújtani, magyar nyelven, hozzá csatolva a mellékelt Excel formátumú költségvetési táblázatot.
A pályázati űrlap kérdéseire adott válaszokban fogalmazzanak tömören és egyértelműen, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését! Kérdéseikkel, bizonytalanság esetén a Mérték Médiaelemző Műhelyhez fordulhatnak e-mailen, a sajtoszabadsag@mertek.eu címen. A kérdésekre a Mérték vagy az Ökotárs 3 munkanapon belül válaszol.

PARTNEREKKEL (KONZORCIUMBAN) MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK

A pályázó szervezetek a megpályázott projektet önállóan vagy konzorciumban, partnerszervezetekkel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. A végrehajtásba a főpályázó legfeljebb két (2) olyan partnert vonhat be, amelyek a projekt előkészítésében és végrehajtásában aktívan részt vesznek, és ezért anyagi támogatásban részesülnek a főpályázóval kötött együttműködési megállapodás alapján. Minden esetben a főpályázó felelős a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért, a kapott támogatással a partnerek is rajta keresztül számolnak el. (A partnerek nem alvállalkozók, tehát a partner által a pályázó felé kiállított számla nem számolható el, a számlának vagy a támogatott vagy a partner nevére kell szólnia.)
A partnerszervezeteknek ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük, mint a főpályázónak (ld. fent).
A főpályázónak és konzorciumi partnere(i)nek sikeres pályázat esetén Együttműködési megállapodást kell kötniük, amelyet a támogatási döntés kézhezvétele után, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig el kell juttatniuk az Ökotárs Alapítványhoz (az Együttműködési megállapodások a támogatási szerződés mellékletét képezik). Az Együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a felek kötelezettségeit és jogait, az alábbiak szerint:
-a partnerek közötti feladat- és felelősségmegosztást
-a költségek partnerek közötti megosztására vonatkozó pénzügyi megállapodást, különösen a pályázati támogatás által fedezett költségekből való részesedést;
-a kiadások elszámolása és kifizetése során alkalmazandó átváltási szabályokat;
-a partnerek beszámolására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket;
-tételes és részletes költségvetést;
-a viták rendezésének módját és az illetékességet.
-A partnerek csak saját költségeiket (nevükre kiállított számlákat) számolhatják el, ezeknek a főpályázó által benyújtott pénzügyi jelentésben kell szerepelniük. A partnerek által elszámolható költségekre ugyanolyan megkötések vonatkoznak, mint a főpályázók költségeire.

MELYEK A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI?

1) Formai előszűrés: az online űrlapon kitöltött teljes pályázatok formai és adminisztratív (a projekt hosszát, a költségvetés nagyságát, valamint a pályázó megfelelőségét illető) szűrésen mennek át, amit az Ökotárs munkatársa végez el, a pályázat beadásától számított 5 munkanapon belül. Szükség esetén a munkatárs a pályázatban megadott címre elküldött e-mailben további tisztázó kérdéseket tehet fel, melyeket a pályázónak 5 munkanapon belül kell megválaszolni. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – vagy elutasításra kerül, vagy az értékelés folyamata hiányos információkkal halad tovább.
A pályázó szervezet, illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárt pályázó az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 naptári napon belül kérheti az Ökotárstól a döntés felülvizsgálatát.
2) A formai előszűrésen megfelelt pályázatokat a Mérték és az Ökotárs négy vezető munkatársa önállóan értékeli írásban az alábbi szempontok szerint:
i. Relevancia: a tervezett tevékenység javaslat megfelel-e a felhívás célkitűzéseinek?
ii. Szükségletfelmérés: mi az a probléma, a helyzet, sürgető szükséglet, amit a tervezett tevékenységgel orvosolni kívánnak?
iii. Koherencia: a javasolt tevékenységek logikus egészet alkotnak-e és valószínűsíthetően elérik-e a kitűzött célokat?
iv. Megvalósíthatóság: megvalósítható-e a tervezett tevékenység az adott időtartamban és módszerekkel?
v. Hatás: a projekt végrehajtása hozzájárul-e a pályázó médium megerősítéséhez – pl. javítja a médium hatókörét vagy márkáját, hozzájárul-e függetlenségének megőrzéséhez?
vi. Innováció: a tervezett projekt hoz-e új eszközöket és módszereket médium működésébe?
vii. Terjesztés: van-e a projektnek egyértelmű célcsoportja, valószínűsíthető-e, hogy növeli a pályázó elérését a célcsoport körében? És/vagy: van-e lehetősége arra, hogy új közönséget érjen el?
viii. Előzmények: rendelkezik-e a pályázó szervezet a projekt végrehajtásához szükséges tapasztalattal és kapacitással?
ix. Fenntarthatóság: a pályázó elkötelezett-e a támogatás lejárta után is, hogy az elért eredményekre építve folytassa tevékenységét?
x. Ár-érték arány: a költségvetés reális és a tevékenységek által indokolt?

Az értékelést végző vezető munkatársak véleményüket szövegesen alátámasztják, felsorolva a pályázat fentiek szerinti erősségeit és gyengeségeit, valamint javaslatot tesznek a pályázat támogatására vagy elutasítására. Az értékelés a beadás utáni hat héten belül lezajlik. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan, melyeket az Ökotárs programfelelőse küld ki e-mailen a pályázatban megadott kapcsolattartási címre. A levélben megjelöli a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.
3) A Mérték és az Ökotárs vezető munkatársai egy közös találkozó alkalmával áttekintik az írásos értékeléseket, és ezek alapján lehetőség szerint egyhangú döntéssel kiválasztják a támogatásra ajánlott pályázatokat. Ezek listáját végső jóváhagyásra megküldik az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének.
A nagykövetség döntése végleges, fellebbezésre nincs mód, de új pályázat benyújtására igen. A támogatási döntést a Mérték és az Ökotárs honlapján (www.mertek.eu ill. www.okotars.hu) közzéteszi, és az eredményről minden pályázót írásban (a pályázatban megadott címre küldött e-mailben) 10 munkanapon belül értesít. Az elutasított pályázók esetében az értesítés tartalmazza a döntés szöveges indoklását is.
A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételének napján lehet elkezdeni, költségek is ettől az időponttól kezdve számolhatók el, a projekt (támogatási szerződésben foglalt) utolsó napjáig. Visszamenőlegesen semmilyen költség nem számolható el, sem korábban felmerült, sem már elvégzett tevékenységek kapcsán.

MIT KELL TUDNI SZERZŐDÉSKÖTÉSRŐL?

A szerződéstervezete és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását az Ökotárs programmunkatársa e-mailben küldi ki a támogatott szervezetnek. Ezt három példányban ki kell nyomtatni, majd aláírva digitálisan (PDF-formátumban) és postán 30 napon mellékletekkel együtt visszaküldeni az aláíró Ökotárs Alapítványnak (1056 Budapest, Szerb u. 17-19.).

A támogatási szerződés kötelező mellékletei:
1. melléklet: projekt-összefoglaló (tevékenységek és várható eredmények) elfogadott költségvetés (aláírva!);
2. melléklet: 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek nincsenek köztartozásai (a területileg illetékes NAV igazgatóság által kiadott „nullás“ igazolás kiváltható a NAV honlapjáról kinyomtatott köztartozás-mentes adózói adatbázis adataival is);
3. melléklet: a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes (ennek mintája az Ökotárs Alapítvány honlapjáról letölthető);
4. melléklet: a szervezet legfrissebb éves mérlege és beszámolója (valamint annak mellékletei) másolata valamint annak igazolása, hogy ezt a szervezet a (cég)bíróságnak is benyújtotta;
(5. melléklet: azon szervezetek esetében, amelyek partnerségben valósítják meg projektjüket, a támogatott (főpályázó) és a partner(ek) között létrejött Együttműködési megállapodás. A szerződés mintája az Ökotárs Alapítvány honlapjáról letölthető.)
A projekt végrehajtása során lehetőség van a támogatási szerződés módosítására. Az általános támogatási célok jelentős tartalmi változtatásának, az ütemezés 2 hónapot meghaladó módosításának, illetve a – fő költségvetési kategóriák (költségsorok) közötti 20%-ot illetve 350 000 forintot meghaladó – pénzátcsoportosítás szándékát a támogatott szervezetnek a tervezett költés előtt legalább 15 nappal írásban kell kérelmeznie az Ökotárs Alapítványtól.

HOGYAN TÖRTÉNIK A KIFIZETÉS?

A jóváhagyott összeget az Ökotárs Alapítvány utalja el a támogatottaknak, több részletben az alábbiak szerint:
5 millió Ft-nál kisebb támogatás esetén az összeg 80%-át a szerződés aláírását követő 10 napon belül előlegként; a fennmaradó legfeljebb 20%-ot pedig a záró beszámoló elfogadását követően.
5 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetén a támogatás 40%-át a szerződés aláírását követő 10 napon belül előlegként; 40%-ot az időközi beszámoló és a fennmaradó legfeljebb 20%-ot a záró beszámoló elfogadását követően.
Indokolt esetben (pl. egyösszegű, nagyértékű beszerzéseknél) ettől a szabálytól az Ökotárs egyetértésével el lehet térni.

HOGYAN TÖRTÉNIK A PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE?

A projektek tartalmi végrehajtását a Mérték követi. Munkatársai rendszeresen (legalább kéthavonta) keresni fogják a támogatott szervezeteket (telefonon vagy e-mailen), hogy információt kérjenek a projekt előrehaladásáról, az esetlegesen felmerült nehézségekről és akadályokról, és segítséget nyújtsanak ezek elhárításában. Emellett a projekt során személyes látogatást is tehetnek a támogatottaknál, illetve a projektidőszak elején és végén közös online találkozót szerveznek a támogatottaknak a tapasztalatcsere és kapcsolatépítés érdekében.
Adminisztratív ügyekben a támogatottak az Ökotárstól kérhetnek segítséget illetve kérdezhetnek a projekt megvalósítása során bármikor.

HOGYAN KELL BESZÁMOLNI?

Az 5 millió Ft-ot meghaladó támogatásban részesült szervezeteknek a projekt félidejében időközi, a projekt lezárását követő 15 napon belül pedig minden támogatottnak záró beszámolót kell küldenie e-mailben az Ökotárs Alapítvány által megadott adatlapon, a szerződésben foglaltak szerint.
A beszámolók tartalmi és pénzügyi részből állnak, melyeket melyeket az Ökotárs által biztosított űrlapon kell megírni és e-mailben beküldeni. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is itt szükséges indokolni. A beszámolóhoz elektronikusan mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, megjelenések, rendezvények meghívói, fényképek stb.).
A pénzügyi rész a tételes költségek adatait felsoroló táblázatból áll. Az időközi és a végső támogatási részlet kifizetése előtt az Ökotárs a pénzügyi beszámolókból szúrópróbaszerűen kiválasztott tételek pénzügyi bizonylatait és alátámasztó dokumentációját (bérjegyzékek, szerződések, kiküldetési rendelvények, árajánlatok, számlák, teljesítésigazolások, bankszámlakivonatok és kifizetési pénztárbizonylatok stb.) ellenőrzésre bekéri (elektronikusan). Ez az ellenőrzés a pénzügyi bizonylatok 20%-ára terjed ki (magába foglalva valamennyi költségtípust), fenntartva a jogot, hogy ha szükséges, az Ökotárs minden pénzügyi adatot ellenőrizzen.
Az Ökotárs a beszámolókat a beküldés után 20 munkanapon belül ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható).

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Minden, a projekt végrehajtásához szükséges és arányos közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél vagy partnereinél merül fel, az alábbiak szerint:
− a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés és számlázás a projekt futamideje alatt történik);
− szükségesek a projekt végrehajtásához, és szerepelnek a pályázatban beadott és elfogadott költségvetésben;
− azonosíthatók és ellenőrizhetők, a támogatott vagy partnerei számviteli nyilvántartásában a megfelelően szereplő költségek;
− megfelelnek a vonatkozó hazai könyvviteli, adózási és beszerzési szabályoknak;
− észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek;
− megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak.
Figyelemmel a fentiekre az alábbi közvetlen költségek támogathatók:
− a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről számlás vállalkozóról vagy ösztöndíjról van szó);
− a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (pl. önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát);
− a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása (az elérhető legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével);
− szolgáltatások költségei, ideértve a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, előfizetések, részvételi díjak, ügyvédi díjak és egyéb szolgáltatások költségeit (a szolgáltatás megnevezésének és tartalmának rövid leírásával).

A közvetlen projektköltségeken felül elszámolhatók még olyan költségek is, amelyek a pályázó általános működéséhez és nem közvetlenül a projekthez kapcsolódnak (irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, könyvelés stb.). Ilyen közvetett, általános költségeket legfeljebb a támogatható közvetlen projektköltségek 10%-a erejéig lehet érvényesíteni. A közvetett költségekkel nem kell tételesen elszámolni, de a szervezet könyvelésében a számviteli szabályoknak megfelelően ezeket is szerepeltetni kell oly módon, hogy ezek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyeket a költségvetés valamelyik másik tételénél már figyelembe vettek.

EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Nem számolhatók el az alábbi költségek:
− föld, telek, ingatlan vásárlása, új épületek építése;
− hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
− visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t)*;
− deviza/valuta árfolyamveszteség;
− jutalékok és osztalékok, profit kifizetés, veszteségek és jövőbeni követelések leírása;
− kamattartozás és késedelmi kamat kiegyenlítése;
− más forrásokból már finanszírozott tételek;
− a támogatási döntés előtt felmerült költségek;
− túlzó és felesleges kiadások.

* ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezeteknek költségvetésüket és beszámolójukat nettó összegben kell elkészíteniük.

 

FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI ADATLAP

KÖLTSÉGVETÉS ÉS TEVÉKENYSÉG (táblázat)