Adatkezés

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatkezelési szabályzat az Ökotárs Alapítvány weboldalain (http://okotars.hu/http://evfaja.okotars.hu/http://www.civiljogok.hu/https://norvegcivilalap.hu/huhttp://svajcivil.hu/) a felhasználók által önkéntes hozzájárulással a regisztrációs, jelentkezési, szavazó és hírlevél feliratkozási felületeken megadott és a pályázatok kezeléséhez és/vagy a hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Minden egyéb olyan felületen és/vagy kommunikációs platformon – pl. honlapok, közösségi oldalak, levelező listák – ahol, vagy amelyek kapcsán a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján adataikat az Ökotárs Alapítvány kezeli, az adott felülettel összefüggésben kezelt adatokra vonatkozó külön adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatók érvényesek, melyeket a felhasználók ezeken a felületeken érhetnek el.

A felhasználók által a honlapok használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel.

Az adatok kezelését az Ökotárs Alapítvány (székhely: 1056 Budapest, Szerb u. 17-19.; honlap: http://www.okotars.hu/; emailcím: info@okotars.hu) mint adatkezelő végzi. A hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok (kapcsolattartó és/vagy szervezet neve, e-mail címe) feldolgozását az Ökotárs Alapítvány, a Campaign Monitor (székhely: 201 Elizabeth ST. Sydney, NSW 2000 Australia; honlap: https://www.campaignmonitor.com/) és mint webfejlesztő, a Farm Studio Kft. (székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 23 I/7.; honlap: http://farm.co.hu; emailcím: farm@farm.co.hu) végzi. 

A pályázatokhoz kapcsolódó adatok feldolgozását az Ökotárs Alapítvány, és mint webfejlesztő, a Farm Studio Kft. (székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 23 I/7.; honlap: http://farm.co.hu; emailcím: farm@farm.co.hu) végzi. 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelőnél írásbeli kérelem benyújtásával.

Az adatokban történt változások átvezetetését, az adatok helyesbítését vagy törlését az adatkezelő info@okotars.hu címére küldött levél útját lehet kérelmezni. 

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az érintett a kérelmére adott tájékoztatással és/vagy kapcsolatos döntéssel nem ért egyet (és ezt jelzi adatkezelőnek), illetőleg az Adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1374  Budapest, Pf.: 603.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu