SZABAD MÉDIA PÁLYÁZAT

 

2. PÁLYÁZATI KÖR

FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
        

A Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány (a továbbiakban együtt: Mérték és Ökotárs) az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet a magyarországi országos és helyi független média támogatására a sajtószabadság védelme és erősítése érdekében az alábbi feltételek mentén.


KI PÁLYÁZHAT? – TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

Magyarországon működő, elsődleges tevékenységeként

 • túlnyomórészt közéleti témákkal foglalkozó, cikkeket, oknyomozásokat, riportokat, vitákat közlő,
 • pártatlan, a közbeszédhez minőségi tartalmakkal hozzájáruló,
 • legalább egy éve folyamatosan (rendszeresen), 
 • bármilyen felületen (TV, rádió, nyomtatott újság, hírportál, videó vagy podcast csatorna stb.) megjelenő 
 • országos és helyi független médiumok, 

szervezeti formára való tekintet nélkül (pl. kft., alapítvány, egyesület). 

Jogi személyiség nélkül működő, de a fenti feltételeknek megfelelő médiumok befogadó szervezeten keresztül pályázhatnak. Ilyen esetben a befogadó szervezetnek kell felelősséget vállalnia a támogatás kezeléséért és szabályszerű felhasználásáért.

Nem pályázhatnak állami vagy önkormányzati fenntartású, illetve pártok és pártalapítványok által finanszírozott médiumok.

A pályázaton magánszemélyek nem indulhatnak!

 

MIRE LEHET PÁLYÁZNI? – TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázó médium további működését, fejlesztését, jövőbeni fenntartását szolgáló alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. A médiatartalom fejlesztése és megújítása, beleértve új formátumok kifejlesztését, új sorozat indítását vagy egy nagyobb, költséges oknyomozás lefolytatását.
 2. Az újságírók és médiamunkások szakmai fejlődésének és jólétének támogatása: szakmai eseményeken, képzéseken vagy rövidebb időtartamú ösztöndíjas programokon való részvétel, fizetett szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
 3. Technikai fejlesztés, beleértve a mindennapi működéshez szükséges hardver és szoftver vásárlását, videó- vagy podcast stúdió felállítását.
 4. Adatbázisok vásárlása, előfizetés újságírással kapcsolatos eszközökre, szolgáltatásokra.
 5. A működéshez feltétlen szükséges jogi és adminisztratív eljárásokhoz, az információhoz való hozzáféréshez kapcsolódó jogi vagy igazgatási költségek fedezése.

 

MEDDIG LEHET PÁLYÁZNI?

A felhívás legkésőbb 2024. augusztus 31-ig vagy a rendelkezésre álló forrás teljes felhasználásáig nyitva áll, pályázatot több körben lehet benyújtani.

A következő beadási határidő 2024. február 29. 16 óra. Pályázni a fent felsorolt egy vagy több tevékenység megvalósítására lehet, legfeljebb 6 hónap időtartamban. A benyújtott pályázatok értékelése várhatóan 2024. áprilisban zárul le.

2024 február 29. után már csak a fenti 3-5. pontokban megjelölt tevékenységekre lehet pályázatot benyújtani.

Valamennyi (bármely támogatási körben) támogatott projektet 2024. október 31-ig le kell zárni, ezen túli hosszabbításra nincs lehetőség.
Egy médium egy körben egy pályázatot nyújthat be; az elbírálásnál előnyt élveznek a korábban nem pályázó vagy támogatást nem nyert médiumok.

 

MEKKORA TÁMOGATÁSRA LEHET PÁLYÁZNI - A PROJEKTEK NAGYSÁGA

Jelen pályázati felhíváson az egy projektre elnyerhető összeg legalább 1 800 000 Ft, legfeljebb 5 200 000 Ft. Önrész biztosítása nem kötelező.
A támogatásra rendelkezésre álló teljes keretösszeg kb. 40 millió Ft, amiből várhatóan 8-12 projekt kaphat támogatást.


HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?

A pályázatokat az e célt szolgáló online űrlapon (Google Forms) kell benyújtani, magyar nyelven, hozzá csatolva a mellékelt Excel formátumú költségvetési táblázatot.

A pályázati űrlap kérdéseire adott válaszokban fogalmazzanak tömören és egyértelműen, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését! Kérdéseikkel, bizonytalanság esetén a Mérték Médiaelemző Műhelyhez fordulhatnak e-mailen, a sajtoszabadsag@mertek.eu címen. A kérdésekre a Mérték vagy az Ökotárs 3 munkanapon belül válaszol.


MELYEK A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI?

1) Formai előszűrés: az online űrlapon kitöltött teljes pályázatok formai és adminisztratív (a projekt hosszát, a költségvetés nagyságát, valamint a pályázó megfelelőségét illető) szűrésen mennek át, amit az Ökotárs munkatársa végez el, a pályázat beadásától számított 5 munkanapon belül. Szükség esetén a munkatárs a pályázatban megadott címre elküldött e-mailben további tisztázó kérdéseket tehet fel, melyeket a pályázónak 5 munkanapon belül kell megválaszolni. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – vagy elutasításra kerül, vagy az értékelés folyamata hiányos információkkal halad tovább. 

A pályázó szervezet, illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárt pályázó az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 naptári napon belül kérheti az Ökotárstól a döntés felülvizsgálatát. 

2) A formai előszűrésen megfelelt pályázatokat a Mérték és az Ökotárs négy vezető munkatársa önállóan értékeli írásban az alábbi szempontok szerint:

 1. Relevancia: a tervezett tevékenység javaslat megfelel-e a felhívás célkitűzéseinek?
 2. Szükségletfelmérés: mi az a probléma, a helyzet, sürgető szükséglet, amit a tervezett tevékenységgel orvosolni kívánnak?
 3. Koherencia: a javasolt tevékenységek logikus egészet alkotnak-e és valószínűsíthetően elérik-e a kitűzött célokat?
 4. Megvalósíthatóság: megvalósítható-e a tervezett tevékenység az adott időtartamban és módszerekkel? 
 5. Hatás: a projekt végrehajtása hozzájárul-e a pályázó médium megerősítéséhez - pl. javítja a médium hatókörét vagy márkáját, hozzájárul-e függetlenségének megőrzéséhez?
 6. Innováció: a tervezett projekt hoz-e új eszközöket és módszereket médium működésébe?
 7. Terjesztés: van-e a projektnek egyértelmű célcsoportja, valószínűsíthető-e, hogy növeli a pályázó elérését a célcsoport körében? És/vagy: van-e lehetősége arra, hogy új közönséget érjen el?
 8. Előzmények: rendelkezik-e a pályázó szervezet a projekt végrehajtásához szükséges tapasztalattal és kapacitással?
 9. Fenntarthatóság: a pályázó elkötelezett-e a támogatás lejárta után is, hogy az elért eredményekre építve folytassa tevékenységét?
 10. Ár-érték arány: a költségvetés reális és a tevékenységek által indokolt? 

Az értékelést végző vezető munkatársak véleményüket szövegesen alátámasztják, felsorolva a pályázat fentiek szerinti erősségeit és gyengeségeit, valamint javaslatot tesznek a pályázat támogatására vagy elutasítására. Az értékelés a beadás utáni hat héten belül lezajlik. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan, melyeket az Ökotárs programfelelőse küld ki e-mailen a pályázatban megadott kapcsolattartási címre. A levélben megjelöli a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.

3) A Mérték és az Ökotárs vezető munkatársai egy közös találkozó alkalmával áttekintik az írásos értékeléseket, és ezek alapján lehetőség szerint egyhangú döntéssel kiválasztják a támogatásra ajánlott pályázatokat. Ezek listáját végső jóváhagyásra megküldik az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének.
A nagykövetség döntése végleges, fellebbezésre nincs mód. A támogatási döntést a Mérték és az Ökotárs honlapján (www.mertek.eu ill. www.okotars.hu) közzéteszi, és az eredményről minden pályázót írásban (a pályázatban megadott címre küldött e-mailben) 10 munkanapon belül értesít. Az elutasított pályázók esetében az értesítés tartalmazza a döntés szöveges indoklását is.

A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételének napján lehet elkezdeni, költségek is ettől az időponttól kezdve számolhatók el, a projekt (támogatási szerződésben foglalt) utolsó napjáig. Visszamenőlegesen semmilyen költség nem számolható el, sem korábban felmerült, sem már elvégzett tevékenységek kapcsán.


MIT KELL TUDNI SZERZŐDÉSKÖTÉSRŐL?

A szerződéstervezete és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását az Ökotárs programmunkatársa e-mailben küldi ki a támogatott szervezetnek. Ezt három példányban ki kell nyomtatni, majd aláírva digitálisan (PDF-formátumban) és postán 30 napon mellékletekkel együtt visszaküldeni az aláíró Ökotárs Alapítványnak (1056 Budapest, Szerb u. 17-19.). 

A támogatási szerződés kötelező mellékletei:
1. melléklet: projekt-összefoglaló (tevékenységek és várható eredmények) elfogadott költségvetés (aláírva!);
2. melléklet: a támogatott bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi (cég)bírósági kivonat;
3. melléklet: 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek nincsenek köztartozásai (a területileg illetékes NAV igazgatóság által kiadott „nullás“ igazolás kiváltható a NAV honlapjáról kinyomtatott köztartozás-mentes adózói adatbázis adataival is);
4. melléklet: a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes (ennek mintája az Ökotárs Alapítvány honlapjáról letölthető);
5. melléklet: a szervezet (jogi formájának megfelelő) legfrissebb éves mérlege és beszámolója (valamint annak mellékletei) másolata valamint annak igazolása, hogy ezt a szervezet a (cég)bíróságnak is benyújtotta;

A projekt végrehajtása során lehetőség van a támogatási szerződés módosítására. Az általános támogatási célok jelentős tartalmi változtatásának, az ütemezés 2 hónapot meghaladó módosításának, illetve a – fő költségvetési kategóriák (költségsorok) közötti 20%-ot illetve 350 000 forintot meghaladó – pénzátcsoportosítás szándékát a támogatott szervezetnek a tervezett költés előtt legalább 15 nappal írásban kell kérelmeznie az Ökotárs Alapítványtól. 


HOGYAN TÖRTÉNIK A KIFIZETÉS?

A jóváhagyott összeget az Ökotárs Alapítvány utalja el a támogatottaknak, két részletben: a támogatási összeg 80%-át a szerződés aláírását követő 10 napon belül előlegként; a fennmaradó legfeljebb 20%-ot pedig a záró beszámoló elfogadását követően.


HOGYAN TÖRTÉNIK A PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE?

A projektek tartalmi végrehajtását a Mérték követi. Munkatársai rendszeresen (legalább kéthavonta) keresni fogják a támogatott szervezeteket (telefonon vagy e-mailen), hogy információt kérjenek a projekt előrehaladásáról, az esetlegesen felmerült nehézségekről és akadályokról, és segítséget nyújtsanak ezek elhárításában. Emellett a projekt során személyes látogatást is tehetnek a támogatottaknál, illetve a projektidőszak elején és végén közös online találkozót szerveznek  a támogatottaknak a  tapasztalatcsere és kapcsolatépítés érdekében. 
Adminisztratív ügyekben a támogatottak az Ökotárstól kérhetnek segítséget illetve kérdezhetnek a projekt megvalósítása során bármikor.


HOGYAN KELL BESZÁMOLNI?

A támogatott szervezeteknek a projekt lezárását követő 15 napon belül záró beszámolót kell küldenie e-mailben az Ökotárs Alapítvány által megadott adatlapon, a szerződésben foglaltak szerint. 

A beszámolók tartalmi és pénzügyi részből állnak, melyeket melyeket az Ökotárs által biztosított űrlapon kell megírni és e-mailben beküldeni. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is itt szükséges indokolni. A beszámolóhoz elektronikusan mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, megjelenések, rendezvények meghívói, fényképek stb.).

A pénzügyi rész a tételes költségek adatait felsoroló táblázatból áll. Az időközi és a végső támogatási részlet kifizetése előtt az Ökotárs a pénzügyi beszámolókból szúrópróbaszerűen kiválasztott tételek pénzügyi bizonylatait és alátámasztó dokumentációját (bérjegyzékek, szerződések, kiküldetési rendelvények, árajánlatok, számlák, teljesítésigazolások, bankszámlakivonatok és kifizetési pénztárbizonylatok stb.) ellenőrzésre bekéri (elektronikusan). Ez az ellenőrzés a pénzügyi bizonylatok 20%-ára terjed ki (magába foglalva valamennyi költségtípust), fenntartva a jogot, hogy ha szükséges, az Ökotárs minden pénzügyi adatot ellenőrizzen.

Az Ökotárs a beszámolókat a beküldés után 20 munkanapon belül ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható). 


ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Minden, a projekt végrehajtásához szükséges és arányos közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél vagy partnereinél merül fel, az alábbiak szerint:

 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés és számlázás a projekt futamideje alatt történik);
 • szükségesek a projekt végrehajtásához, és szerepelnek a pályázatban beadott és elfogadott  költségvetésben;
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, a támogatott vagy partnerei számviteli nyilvántartásában a megfelelően szereplő költségek;
 • megfelelnek a vonatkozó hazai könyvviteli, adózási és beszerzési szabályoknak;
 • észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek;
 • megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak.

Figyelemmel a fentiekre az alábbi közvetlen költségek támogathatók:

 • a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről számlás vállalkozóról vagy ösztöndíjról van szó);
 • a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (pl. önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát);
 • a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása (az elérhető legkedvezőbb ajánlat figyelembe vételével);
 • szolgáltatások költségei, ideértve a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, előfizetések, részvételi díjak, ügyvédi díjak és egyéb szolgáltatások költségeit (a szolgáltatás megnevezésének és tartalmának rövid leírásával).

A közvetlen projektköltségeken felül elszámolhatók még olyan költségek is, amelyek a pályázó általános működéséhez és nem közvetlenül a projekthez kapcsolódnak (irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, könyvelés stb.). Ilyen közvetett, általános költségeket legfeljebb a támogatható közvetlen projektköltségek 10%-a erejéig lehet érvényesíteni. 

A közvetett költségekkel nem kell tételesen elszámolni, de a szervezet könyvelésében a számviteli szabályoknak megfelelően ezeket is szerepeltetni kell oly módon, hogy ezek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyeket a költségvetés valamelyik másik tételénél már figyelembe vettek.

EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Nem számolhatók el az alábbi költségek:

 • föld, telek, ingatlan vásárlása, új épületek építése;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t)1;
 • deviza/valuta árfolyamveszteség;
 • jutalékok és osztalékok, profit kifizetés, veszteségek és jövőbeni követelések leírása;
 • kamattartozás és késedelmi kamat kiegyenlítése;
 • más forrásokból már finanszírozott tételek;
 • a támogatási döntés előtt felmerült költségek;
 • túlzó és felesleges kiadások. 

1 ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezeteknek költségvetésüket és beszámolójukat nettó összegben kell elkészíteniük.

 

FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI ADATLAP

KÖLTSÉGVETÉS ÉS TEVÉKENYSÉG (táblázat)

EREDMÉNYHIRDETÉS 1.